Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων ΟΑΕΕ


Αποτέλεσμα εικόνας για ικα       Αποτέλεσμα εικόνας για οαεΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και  παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων ΟΑΕΕ ».

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016, δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4369/2016 σύμφωνα με τον οποίο στο άρθρο 61 αυτού προβλέπεται χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4254/2014.
Συγκεκριμένα, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συμπληρώσουν τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και προκειμένου να μην μείνουν ανασφάλιστοι οι ίδιοι και τα μέλη οικογενείας τους, στο άρθρο 61 του Ν.4369/2016 προβλέπονται τα ακόλουθα:
Παρ. 1
Στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των ιδίων καθώς και των μελών οικογενείας τους, για την περίοδο από 1-3-2016 έως 28-2-2017 για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Παρ. 4
Η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές ασθένειας σε είδος των ανέργων ηλικίας άνω των 29 και έως 55 ετών, που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, παρατείνεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Παρ.3
Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου του ν.3845/2010, και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται για ένα έτος και μέχρι 28-2-2017, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση.

Παρ. 2 
Στους ασφαλισμένους: α) του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14-7-2005, και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα και β) στους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α./ Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρατείνεται το δικαίωμα παροχών ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28-2-2017 εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015 και 2016, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα έτη 2011, 2012, 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
πηγή: ΒΕΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου