Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής ΕΝΦΙΑ έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα

    Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του Ν.4223/2013 σχετικά με τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ αναφέρει:
«3. Με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται αναστολή πληρωμής του φόρου σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή πληρωμής χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ. Ι. Α., που προκύπτει με βάση εμπρόθεσμη δήλωση, λήγει σε κάθε περίπτωση μετά από ένα έτος από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις α' και β', ισχύει από την υποβολή της σχετικής αίτησης προς τη Φορολογική Διοίκηση, άλλως, από την έκδοση της πράξης αναστολής και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα (10) ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγησή της πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου,
β) ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, έχει παρουσιάσει μείωση άνω του τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος, και
γ) ο συνολικός κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος διενεργείται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την υποβολή σχετικής αίτησης».

Στο πλαίσιο της ανωτέρω παραγράφου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιό της, περεχεί διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ από νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα η σχετική εγκύκλιος αναφέρει τα εξής :

Αρμόδιο όργανο – προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής
1. Η χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται

με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., που έχει εκδώσει τη δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ έτους 2014. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της ΔΟΥ υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
2. Ο κύκλος εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών των προς εξέταση οικονομικών ετών και λαμβάνεται, για το έτος 2014.
Διαδικασία χορήγησης της αναστολής
1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου υποβάλλει αίτηση, στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2015.
2. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει εντολή μερικού επιτόπιου ελέγχου για το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
3. Ο αρμόδιος προϊστάμενος της ΔΟΥ εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οφείλει να εκδώσει την απόφαση χορήγησης της αναστολής πληρωμής του φόρου, μετά από αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου.
4. Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης αναστολής ή απόρριψης αυτής κοινοποιείται στο φορολογούμενο συνοδευόμενη από την οικεία έκθεση ελέγχου.
πηγή : ΒΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου