Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

«Oι φόροι του νέου πολυνομοσχεδίου και η ημερομηνία ισχύος τους».Αποτέλεσμα εικόνας για φοροι 2016 Αποτέλεσμα εικόνας για φοροι 2016

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά τους φόρους, τα τέλη, κ.λπ. που επιβάλλονται ή αλλάζουν με το νέο πολυνομοσχέδιο, καθώς και την ημερομηνία ισχύος των αλλαγών αυτών.

  
2016
2017
2018
1
Αύξηση ΦΠΑ από 23% στο 24% και κατάργηση μείωσης ΦΠΑ στη
 δεύτερη ομάδα νησιών. (άρθρο 52)
από 1-6-2016


2
Αύξηση στην παροχή σε είδος οχήματος προς εργαζόμενο ή εταίρο ή
 μέτοχο, από ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) σε ποσοστό ογδόντα τοις
 εκατό (80%) του κόστους του οχήματος (άρθρο 44).
εισοδήματα
φορολογικού
έτους 2016
και μετά


3
Αυξήσεις και καταργήσεις απαλλαγών στον ΕΝΦΙΑ. (άρθρο 50).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ,σημαντικές είναι οι αυξήσεις
Και
 στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αναλυτικά οι αλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:
α. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων.
β. Αυξάνονται επίσης οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
γ. Μειώνεται από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξάνονται οι συντελεστές φόρου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου.

Η νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο διαμορφώνεται ως εξής :


Κλιµάκιο 
 (ευρώ)
Συντελεστής
%
Φόρος
 κλιµακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Αξία ακινήτων
Φόρου
(ευρώ)
(ευρώ)
200.000,00
0,00%
0,00
200.000,00
0,00
50.000,00
0,10%
50,00
250.000,00
50,00
50.000,00
0,15%
75,00
300.000,00
125,00
100.000,00
0,30%
300,00
400.000,00
425,00
100.000,00
0,50%
500,00
500.000,00
925,00
100.000,00
0,60%
600,00
600.000,00
1.525,00
100.000,00
0,80%
800,00
700.000,00
2.325,00
100.000,00
0,90%
900,00
800.000,00
3.225,00
100.000,00
1,00%
1.000,00
900.000,00
4.225,00
100.000,00
1,05%
1.050,00
1.000.000,00
5.275,00
1.000.000,00
1,10%
11.000,00
2.000.000,00
16.275,00
Υπερβάλλον
1,15% Συγκριτικά με την προϊσχύουσα κλίμακα έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα:
Νέο καθεστώς

Παλαιό καθεστώςΣύνολο

Σύνολο

Επιβάρυνση
αξία ακινήτων
Φόρου

αξία ακινήτων
Φόρου(ευρώ)
(ευρώ)

(ευρώ)
(ευρώ)200.000,00
0,00

200.000,00
0,00

0,00
250.000,00
50,00

250.000,00
0,00

50,00

300.000,00
125,00

300.000,00
0,00

125,00

400.000,00
425,00

400.000,00
100,00

325,00

500.000,00
925,00

500.000,00
300,00

625,00

600.000,00
1.525,00

600.000,00
600,00

925,00

700.000,00
2.325,00

700.000,00
1.200,00

1.125,00

800.000,00
3.225,00

800.000,00
1.900,00

1.325,00

900.000,00
4.225,00

900.000,00
2.700,00

1.525,00

1.000.000,00
5.275,00

1.000.000,00
3.600,00

1.675,00

2.000.000,00
16.275,00

2.000.000,00
13.600,00

2.675,00

δ. Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά, αυξάνεται ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα νπδδ και νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία αυξάνεται ο ίδιος συντελεστής από 2,5 %ο στο 3,5%ο.
ε) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις.
Οι αλλαγές θα ισχύουν από 1-1-2016 δηλαδή για τον ΕΝΦΙΑ που θα
 καταβληθεί μέσα στο έτος 2016.
από 1-1-20164
Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση ύψους 10%.
από 1-6-016


5
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του τέλους ταξινόμησης αυτοκινήτων με
 Νέους  συντελεστές και έκπτωση ανάλογα με τις εκπομπές ρύπων.
από 1-6-2016


6
Αλλαγές στον φόρο πολυτελείας (άρθρο59)
από 1-6-2016


7
Αύξηση ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού
πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη
χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου
 κάθε  έτους, από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο.

από 15-10-20168
Αυξάνεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά
βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 2,60 ευρώ που είναι
σήμερα και σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο
 μπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα.
από 1-6-2016


9
Απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. το φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00
 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή
 ηλεκτρικής ενέργειας.
από 1-6-2016


10
Αύξηση συμμετοχής του Δημοσίου στα τυχερά παίγνια (35%)
από 1-1-2016


11
Παρακράτηση και φορολόγηση μερισμάτων από 10% σε 15%.
Κατά συνέπεια για τα μερίσματα που θα διανεμηθούν μέσα στο 2016
 θα ισχύσει η παρακράτηση με 10% και αντιστοίχως θα φορολογηθούν
 με 10%.


Παραδείγματα
ΑΕ

Χρόνος κτήσης
 εισοδήματος από
μετόχους
Παρακράτηση
 φόρου διανεμόμενων
κερδών 10%
Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 25-5-
2016 εγκρίνει τον
 ισολογισμό
φορολογικού έτους από
 1-1-2015 έως 31-12-
2015 και την
 διανομή των κερδών.
Χρόνος κτήσης του
 εισοδήματος από τα
 μερίσματα για τους
μετόχους είναι το έτος
 2016
Η παρακράτηση
φόρου θα γίνει τον
μήνα Ιούνιο του 2016
και η απόδοση του
 φόρου 10% μέχρι
το τέλος του
Αυγούστου 2016Προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) με διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Χρόνος κτήσης
εισοδήματος από
 εταίρους
Παρακράτηση φόρου
διανεμόμενων κερδών
 10%
Ομόρρυθμη εταιρία με
 χρήση από 1-1-2015
 έως 31-12-2015
διανέμει κέρδη της
χρήσης αυτής στους
εταίρους
Χρόνος κτήσης του
εισοδήματος για τους
δικαιούχους είναι το
 έτος 2016 και
συγκεκριμένα η 31η
 Ιουλίου 2016
(τελευταία ημέρα του
επόμενου μήνα από
την καταληκτική
ημερομηνία δήλωσης
εισοδήματος)
Η παρακράτηση
φόρου θα γίνει το
αργότερο μέχρι το τέλος
 Ιουλίου 2016 και η
 απόδοσή του μέχρι το
 τέλος Σεπτεμβρίου
 2016

για τα
εισοδήματα από 1-1-2017 από
1-1-2017
και
μετά

12
Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%.

από 1-1-
2017

13
Φόρος κατανάλωσης στα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου .

από 1-1-
2017

14
Φόρος κατανάλωσης στον καφέ.

από 1-1-
2017

15
Αύξηση σε 26% από 20% που είναι σήμερα ο συντελεστής του
 αναλογικού φόρου των τσιγάρων

από 1-1-
2017

16
Αύξηση ΕΦΚ της βενζίνης αμόλυβδης από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000
 λίτρα


από 1-1-
2017

17
Αύξηση ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων
 από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000.

από 1-1-
2017

18
Αύξηση ΕΦΚ Υγραερίων (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα
κινητήρων από 330 σε 430 ευρώ ανά 1000 χιλιόγραμμα.

από 1-1-
2017

19
Μείωση ΕΦΚ Φυσικού αερίου για οικιακή χρήση από 1,5 σε 0,30 ανά
 Gigajoule

από 1-1-
2017

20
Φόρος διαμονής. Από 1-1-2018, φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την
 ονομασία «Φόρος Διαμονής» στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στα
 ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα. Το ποσό του φόρου
 ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας
 κατοικίας ορίζεται στο ποσό των 0,50 € για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 1,5 €
 για ξενοδοχεία 3 αστέρων, στο ποσό των 3,00 € για ξενοδοχεία 4 αστέρων,
 στο ποσό των 4,00 € για ξενοδοχεία 5 αστέρων, στο ποσό του 0,25 €
 για δωμάτια - διαμερίσματα 1-2 κλειδιών, 0,50 € για δωμάτια –
διαμερίσματα 3 κλειδιών και στο ποσό του 1,00 € για δωμάτια –
διαμερίσματα 4 κλειδιών.


Από 1-1-
2018

 ΠΗΓΗ : ΒΕΑ