Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. για την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. για την επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας

Ο Ο.Α.Ε.Ε. επανέρχεται με νέα εγκύκλιο, 5η κατά σειρά, σχετικά με την επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία."Με νεότερη διάταξη του άρθρου 29 του Ν.4321/2015, επεκτείνεται το δικαίωμα επιλογής κατά μία ακόμη κατηγορία και παρέχεται δυνατότητα εκ νέου άσκησής του, εφόσον έχει απωλεσθεί, ή διεύρυνσής του, αν είναι ενεργό με τις προϋφιστάμενες διατάξεις.

Ειδικότερα με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι: «ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή το έχουν απωλέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως η προθεσμία αυτής παρατάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν την κατάταξή τους σε μία εκ των τριών αμέσως κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου σύνταξης, όπως αυτές προβλέπονται από το Π.Δ. 5/2007 (Α΄ 4), από αυτήν που υπάγονται υποχρεωτικά, και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31.12.2016.

Ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατηρούν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως ισχύει, μπορούν, με νέα αίτησή τους, να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, σύμφωνα με την παρούσα ρύθμιση χορηγείται μέχρι δύο φορές.»

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της νέα διάταξης από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισμού, δίνονται οι πιο κάτω διευκρινίσεις - οδηγίες:

Πεδίο εφαρμογής

Το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε έως και τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, παρέχεται σε «νέους» και «παλαιούς» ασφαλισμένους που:

1. Δεν το έχουν ασκήσει ποτέ

2. Το έχουν ασκήσει με τις προϋφιστάμενες διατάξεις (Ν.4075/2012) και το έχουν απωλέσει ή θα το απωλέσουν.

3. Έχουν ενεργό δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4075/2012 και επιθυμούν να το διευρύνουν ως προς τον, κατά περίπτωση, αριθμό κατηγοριών που υπολείπονται.

Προσοχή!

Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία.

Ασφαλισμένοι που ζητούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά και, κατά τη διαγραφή τους, έχουν ενεργό δικαίωμα επιλογής κατώτερης κατηγορίας, κατατάσσονται στην κατηγορία στην οποία θα βρίσκονταν αν δεν είχαν ασκήσει το δικαίωμα μείωσης κατηγορίας (ΔΙΕΣ/Φ2/32/435087/23-3-2015 έγγραφό μας).

Γενικά – Ενέργειες

- Η άσκηση του δικαιώματος, στις περιπτώσεις 2 και 3 του «Πεδίου εφαρμογής» (απώλεια ή επέκταση), αντιμετωπίζεται ως ένταξη στη διαδικασία επιλογής κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία για πρώτη φορά.

Ως εκ τούτου, τυχόν ιστορικό απωλειών του δικαιώματος μηδενίζεται.

Για το σκοπό αυτό, σε κάθε περίπτωση άσκησης ή μετατροπής του δικαιώματος επιλέγεται υποχρεωτικά η ένταξη στο πλαίσιο της νέας διάταξης.

- Ασφαλισμένοι που έχουν ενεργό δικαίωμα σύμφωνα με τις προϋφιστάμενες διατάξεις, και θα παραμείνουν σε αυτό, ακολουθούν τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, για όσο χρονικό διάστημα το δικαίωμα είναι ενεργό.

- Ασφαλισμένοι που επιθυμούν την επέκταση ενεργού δικαιώματος, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, κατατάσσονται ανάλογα με την επιλογή τους, σε κατώτερη/ες κατηγορία/ες από αυτή που βρίσκονται κατά την ημερομηνία αίτησης επέκτασης του δικαιώματος.

- Η μηχανογραφική εφαρμογή παρακολούθησης της διαδικασίας κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, έχει τροποποιηθεί ανάλογα και θα ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη καταχώρησης αιτήσεων.

- Ορίστηκαν νέοι κωδικοί κατηγοριών για τους «Νέους» ασφαλισμένους έτσι ώστε να είναι διακριτοί οι κλάδοι σύνταξης και υγείας, με εύρος τριών κατηγοριών (συν/να 4 πίνακες).

Για τους «Παλαιούς» ασφαλισμένους παραμένει η ισχύουσα κωδικοποίηση κατηγοριών.

- Οι γενικοί όροι καθώς και οι προϋποθέσεις άσκησης, συνέχισης και απώλειας του δικαιώματος εξακολουθούν να ισχύουν, όπως έχουν οριστεί με τις αρ.42/2012, 10/2013 και 23/2013 εγκύκλιες οδηγίες της Διεύθυνσης Εσόδων."

πηγή: ΕΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου