Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Υπενθύμιση για τη λήξη την 1/4/2019 των αναθέσεων καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στο Σ.ΕΠ.Ε


Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για βεα
Λαμβάνοντας υπόψη την υπουργική απόφαση 32126/1463/2018 και προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, μέχρι την 1-4-2019 που έχει ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία, σας υπενθυμίζουμε ότι, όσες αναθέσεις καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30-6-2018 λήγουν αυτοδικαίως την 1-4-2019 και ώρα 13:00.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:
- Για τους εργοδότες που εκτελούν χρέη Τ.Α. στην επιχείρησή τους δεν επέρχεται μεταβολή σε όσα γνωρίζαμε έως τώρα.
- Από την 1-12-2017 όλοι ανεξαιρέτως οι Τ.Α. (πλην εννοείται των εργοδοτών-τεχνικών ασφαλείας) εγγράφονται στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας.
 Ειδικότερα ισχύουν οι εξής υποχρεώσεις για τις κάτωθι επιμέρους δυο κατά βάση κατηγορίες Τ.Α.:
Για την 1η κατηγορία Τ.Α.:
α) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1-12-2017 ασκούντες καθήκοντα Τ.Α. που απλώς συνεχίζουν και μετά την 1-12-2017 να είναι τεχνικοί ασφαλείας στην ίδια επιχείρηση χωρίς κάποια νεώτερη έως σήμερα ανανέωση,
β) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1-12-2017 Τ.Α. που συνεχίζουν και μετά την 1-12-2017 να είναι Τ.Α. στην ίδια επιχείρηση, με νεώτερη όμως ανανέωση της ιδιότητάς τους αυτής που εμπίπτει (η ανανέωση) στο χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-3-2018,
γ) Οι καθιστάμενοι Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-3-2018,
δ) Εκείνοι από όσους καθίστανται Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018, για τους οποίους υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και
ε) Οι Τ.Α. οι οποίοι, ανεξάρτητα από το πότε στο παρελθόν κατέστησαν τεχνικοί ασφαλείας, είχαν νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018, για την

οποία νέα ανάθεση υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ,
έχουν τις εξής δυο υποχρεώσεις:
α)να εγγραφούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και
β)να ολοκληρώσουν την προβλεπόμενηαπό την υπουργική απόφαση διαδικασία υποβολής του εντύπου αναθέσεως καθηκόντων Τ.Α. το αργότερο έως την 1-4-2019 και ώρα 13:00 (διότι τότε θα λήξουν αυτοδικαίως οι αναθέσεις ή/και ανανεώσεις καθηκόντων τους που πραγματοποιήθηκαν με έγγραφη υποβολή των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ).

Για την 2η κατηγορία Τ.Α.:
Πάντες οι λοιποί Τ.Α., δηλαδή:
α) όσοι καθίστανται Τ.Α. από 1-7-2018 και μετά ή κατέστησαν Τ.Α. οποτεδήποτε πριν από την 1-7-2018 αλλά συνέπεσε ανανέωση της αναθέσεως καθηκόντων τους μετά την 1-7-2018, όπως επίσης και
β) οι τεχνικοί ασφαλείας οι οποίοι είχαν πρώτη ή νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018 εφ' όσον γι' αυτούςδεν υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ αλλά τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας της υπουργικής αποφάσεως, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση.
Οι αναθέσεις καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς (τους Τ.Α. της ως άνω 2ης κατηγορίας Τ.Α.)δεν θα λήξουν αυτοδικαίως την 1-4-2019 (τότε θα λήξουν αυτοδικαίως μόνον οι έως 30-6-2018 εγγράφως υποβληθείσες αναθέσεις καθηκόντων). Εξυπακούεται βέβαια ότι οι τεχνικοί ασφαλείας της εν λόγω 2ης κατηγορίας Τ.Α. έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική βάση, διαφορετικά δεν θα είχε γίνει η υποχρεωτικά με την διαδικασία της Υ.Α. ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς.

ΠΗΓΗ : ΒΕΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου