Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Νέο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ επιχορήγησης 2ηςεπιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μεταξύ 1/1/2012 και 6/8/2018 Î’ιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Αποτέλεσμα εικόνας για βεα

Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.
Δικαιούχοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, που πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
·      έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018
·       δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση, η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας
·      δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο από 7/8/2018 έως 6/2/2019
·      έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος
·      έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από τις 7/2/2019 και μετά, κι εφόσον έχει αξιολογηθεί θετικά το επιχειρηματικό τους σχέδιο από τον ΟΑΕΔ
·      Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι, που δεν έχουν προχωρήσει σε έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης θα προχωρήσουν στην έναρξη της δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
Όσοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 4578/2018, την οποία προσκομίζουν μετά την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
Από το ποσό της επιχορήγησης που δικαιούνται οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα, παρακρατείται ποσοστό 25% από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος το αποδίδει στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες, με τρίμηνη δέσμευση και με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες.
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις και με την πιθανή, μετά από αίτηση του δικαιούχου, επέκταση του προγράμματος μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των 36.000 ευρώ.
Οι αιτήσεις για την ανωτέρω δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις ανωτέρω δράσεις περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Η δαπάνη για την εφαρμογή των δράσεων θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού.


Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στη σχετική σελίδα του ΟΑΕΔ

Δράσεις ενημέρωσης μελών
Πληροφορίες για το πρόγραμμα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΒΕΑ και στα social media (Facebook, Twitter).
Παράλληλα, εστάλη απευθείας ηλεκτρονική ενημέρωση στα μέλη για τα οποία έχουμε καταγεγραμμένο e-mail και έχουν κάνει διακοπή την περίοδο μεταξύ 1/1/2012 και 6/8/2018.

 ΠΗΓΗ : ΒΕΑ Υπενθύμιση για τη λήξη την 1/4/2019 των αναθέσεων καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας που έχουν υποβληθεί εγγράφως στο Σ.ΕΠ.Ε


Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για βεα
Λαμβάνοντας υπόψη την υπουργική απόφαση 32126/1463/2018 και προκειμένου να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, μέχρι την 1-4-2019 που έχει ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία, σας υπενθυμίζουμε ότι, όσες αναθέσεις καθηκόντων Τεχνικών Ασφαλείας έχουν υποβληθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. έως και την 30-6-2018 λήγουν αυτοδικαίως την 1-4-2019 και ώρα 13:00.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ:
- Για τους εργοδότες που εκτελούν χρέη Τ.Α. στην επιχείρησή τους δεν επέρχεται μεταβολή σε όσα γνωρίζαμε έως τώρα.
- Από την 1-12-2017 όλοι ανεξαιρέτως οι Τ.Α. (πλην εννοείται των εργοδοτών-τεχνικών ασφαλείας) εγγράφονται στην ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας.
 Ειδικότερα ισχύουν οι εξής υποχρεώσεις για τις κάτωθι επιμέρους δυο κατά βάση κατηγορίες Τ.Α.:
Για την 1η κατηγορία Τ.Α.:
α) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1-12-2017 ασκούντες καθήκοντα Τ.Α. που απλώς συνεχίζουν και μετά την 1-12-2017 να είναι τεχνικοί ασφαλείας στην ίδια επιχείρηση χωρίς κάποια νεώτερη έως σήμερα ανανέωση,
β) Οι από χρονικό σημείο προγενέστερο της 1-12-2017 Τ.Α. που συνεχίζουν και μετά την 1-12-2017 να είναι Τ.Α. στην ίδια επιχείρηση, με νεώτερη όμως ανανέωση της ιδιότητάς τους αυτής που εμπίπτει (η ανανέωση) στο χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-3-2018,
γ) Οι καθιστάμενοι Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-3-2018,
δ) Εκείνοι από όσους καθίστανται Τ.Α. στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018, για τους οποίους υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ και
ε) Οι Τ.Α. οι οποίοι, ανεξάρτητα από το πότε στο παρελθόν κατέστησαν τεχνικοί ασφαλείας, είχαν νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018, για την

οποία νέα ανάθεση υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ,
έχουν τις εξής δυο υποχρεώσεις:
α)να εγγραφούν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων και
β)να ολοκληρώσουν την προβλεπόμενηαπό την υπουργική απόφαση διαδικασία υποβολής του εντύπου αναθέσεως καθηκόντων Τ.Α. το αργότερο έως την 1-4-2019 και ώρα 13:00 (διότι τότε θα λήξουν αυτοδικαίως οι αναθέσεις ή/και ανανεώσεις καθηκόντων τους που πραγματοποιήθηκαν με έγγραφη υποβολή των σχετικών εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ).

Για την 2η κατηγορία Τ.Α.:
Πάντες οι λοιποί Τ.Α., δηλαδή:
α) όσοι καθίστανται Τ.Α. από 1-7-2018 και μετά ή κατέστησαν Τ.Α. οποτεδήποτε πριν από την 1-7-2018 αλλά συνέπεσε ανανέωση της αναθέσεως καθηκόντων τους μετά την 1-7-2018, όπως επίσης και
β) οι τεχνικοί ασφαλείας οι οποίοι είχαν πρώτη ή νέα ανάθεση καθηκόντων στο χρονικό διάστημα από 1-4-2018 έως 30-6-2018 εφ' όσον γι' αυτούςδεν υπήρξε επιτόπια υποβολή των εγγράφων στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ αλλά τηρήθηκε η διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας της υπουργικής αποφάσεως, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη υποχρέωση.
Οι αναθέσεις καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς (τους Τ.Α. της ως άνω 2ης κατηγορίας Τ.Α.)δεν θα λήξουν αυτοδικαίως την 1-4-2019 (τότε θα λήξουν αυτοδικαίως μόνον οι έως 30-6-2018 εγγράφως υποβληθείσες αναθέσεις καθηκόντων). Εξυπακούεται βέβαια ότι οι τεχνικοί ασφαλείας της εν λόγω 2ης κατηγορίας Τ.Α. έχουν εγγραφεί στην ηλεκτρονική βάση, διαφορετικά δεν θα είχε γίνει η υποχρεωτικά με την διαδικασία της Υ.Α. ανάθεση καθηκόντων Τ.Α. σε αυτούς.

ΠΗΓΗ : ΒΕΑ 

Οδηγίες συμπλήρωσης του Εντύπου Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών


Αποτέλεσμα εικόνας για βεα

Κοινοποιήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. η νέα εγκύκλιος Ε 2026/2019 με την οποία δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτους 2018.

Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2018 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του ν.4172/2013 καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών τους καταστάσεων (με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ή Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα). Οι σχετικοί πίνακες συμπληρώνονται από όλες τις επιχειρήσεις, ανάλογα με την δραστηριότητά τους με εξαίρεση τον Πίνακα ΣΤ', ο οποίος συμπληρώνεται μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις. Στο έντυπο αυτό καταχωρούνται τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων όπως αυτά προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014. Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που με βάση την εικόνα που παρουσιάζουν στο Μητρώο δηλώνονται ως μη υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους, με βάση τα οριζόμενα στον ν.4308/2014, αναφορικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, προκειμένου να εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011περί επιβολής τέλους επιτηδεύματος.

Στις περιπτώσεις που το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτεχνικό (για όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία) ή υπάρχει υποχρέωση συμπλήρωσης από λογιστή - φοροτεχνικό βάσει των εκάστοτε ισχυόντων ορίων ακαθαρίστων εσόδων (για τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία) σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.2873/2000, όπως ισχύει, και την ΠΟΛ.1008/2011απόφαση Υπουργού Οικονομικών, δηλαδή 100.000 ευρώ για εμπορική ή μικτή δραστηριότητα και 50.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών, καθώς και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ότι συμπληρώνεται από λογιστή - φοροτεχνικό, το έντυπο αυτό υποβάλλεται αποκλειστικά με τους κωδικούς του λογιστή - φοροτεχνικού και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου). Στις περιπτώσεις αυτές η υποβολή των λοιπών εντύπων φορολογία εισοδήματος δεν απαιτείται να γίνει με τους κωδικούς του λογιστή - φοροτεχνικού.
ΠΗΓΗ : ΒΕΑ 


Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΕΕ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

Παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα για διάστημα έξι μηνών σύμφωνα με την πρόβλεψη του σχετικού ευρωπαϊκού κανονισμού για την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης (γνωστή ως two-pack), ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, «αυτή η επέκταση αποτελεί μέρος της κανονικής και αναμενόμενης διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής στήριξη για την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της Ελλάδας, στη βάση των δεσμεύσεων των ελληνικών αρχών».
ΠΗΓΗ: ΕΒΕΑ 

ΟΑΕΔ: ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019
Αύξηση κατά 22.083 άτομα κατέγραψε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων που αναζητούντων εργασία τον Ιανουάριο του 2019, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένης ανεργίας του ΟΑΕΔ για τον Ιανουάριο 2019. Συγκεκριμένα, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), τον Ιανουάριο του 2019, ανήλθε σε 957.532 άτομα από 935.449 άτομα, τον Δεκέμβριο του 2018 (ποσοστιαία μεταβολή 2,36%). Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον Ιανουάριο του 2019, ανήλθε σε 169.557 άτομα από 181.367 άτομα, τον Δεκέμβριο του 2018.
 ΠΗΓΗ: ΕΒΕΑ 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣΜερίδιο 10% εκτιμάται ότι έχουν καταλάβει στην ελληνική αγορά καφέ τα λαθραία προϊόντα από τις αρχές του 2017, οπότε και επιβλήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, όπως τόνισε  κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ. Την ίδια στιγμή η συνολική ζήτηση στον καφέ κινείται με αρνητική ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 6,8% (στοιχεία για την περίοδο Αύγουστος 2015 - Δεκέμβριος 2016 έναντι Ιανουάριος 2017 – Ιούνιος 2018) ως απόρροια της επιβολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στον καφέ, ενώ στο σύνολο του 2018, η μείωση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με το 2017 άγγιξε το 1,9%.
ΠΗΓΗ : ΕΒΕΑ