Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

«Βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών κατά τα έτη 2017, 2018, 2019 και επόμενα»

Αποτέλεσμα εικόνας για βεα


 Μετά την κοινοποίηση των εγκυκλίων με αριθμ. πρωτ. Δ.15/Δ/οικ. 9290/183/2018  &  7/2018,και ενόψει της αναμενόμενης πρώτης εκκαθάρισης από πλευράς Ε.Φ.Κ.Α. των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2017 και με το γεγονός ότι ο τρόπος υπολογισμού, όπως ήδη γνωρίζουμε είναι διαφορετικός τόσο για το έτος 2018, όσο και για το έτος 2019 και τα επόμενα, καταρτίσαμε προς ενημέρωση τον παρακάτω πίνακα που απεικονίζει τη διαδικασία υπολογισμού των εισφορών ανά έτος για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

Εισφορές έτους
Αναμενόμενη οριστικοποίηση-εκκαθάριση έτους
Βάση υπολογισμού εισφορών μέχρι την οριστικοποίηση-εκκαθάριση του προηγούμενου έτους
Βάση υπολογισμού εισφορών μετά την οριστικοποίηση-εκκαθάριση του προηγούμενου έτους
2017
Αναμένεται τον Μάρτιο του 2018
Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (Κ.Φ.Α.)
 φορολογικού έτους 2015
Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2016
2018 (μέχρι την εκκαθάριση του έτους 2017)
-
(Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2016 + καταβληθείσες εισφορές φορ. έτους 2016) Χ 85%
-
2018 (μετά την εκκαθάριση του έτους 2017)
Αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2018
-
(Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2017 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2017) Χ 85%
2019 (μέχρι την εκκαθάριση του έτους 2018) *
-
Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2017 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2017
-
2019 (μετά την εκκαθάριση του έτους 2018) *
Αναμένεται στο 2ο εξάμηνο του 2019
-
Κ.Φ.Α. φορ. έτους 2018 + καταβλητέες εισφορές φορ. έτους 2018
* και αντίστοιχα για τα επόμενα έτη

Καταβληθείσες εισφορές: Θεωρούνται εκείνες που έχουν καταβληθεί (λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 έπρεπε να καταβληθούν στους πρώην ασφαλιστικούς οργανισμούς που εντάχθηκαν από 01-01-2017 στον ΕΦΚΑ, ειδικά για το 2016, θα ληφθούν υπόψη εκείνες που έχουν καταβληθεί (καταβληθείσες).

 Οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές έτους 2016 περιλαμβάνονται στο αρχείο εισοδημάτων που έχει αποσταλεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Να σημειώσουμε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών με απεικόνιση του ποσού των εισφορών που έχουν ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού).
Καταβλητέες εισφορές: Θεωρούνται οι οριστικοποιημένες (μετά την εκκαθάριση) ασφαλιστικές εισφορές όλων των κλάδων που είχε υποχρέωση να καταβάλλει ο ασφαλισμένος ανεξάρτητα αν έχουν καταβληθεί ή οφείλονται και αφορούν μόνο σε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Δεν συνυπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και σε αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.
Επισημάνσεις :
α) Ως προς τη διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών που συγχρόνως παρέχουν μισθωτή εργασία (εφαρμογή άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016ή ασφαλισμένων που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες από το αρμόδιο Υπουργείο.
β) Έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές περιπτώσεις ασφαλισμένων στους οποίους δεν έχει γίνει ορθός υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών στα ειδοποιητήρια του μηνός Ιανουαρίου 2018 που αναρτήθηκαν. Τα λάθη εντοπίζονται τόσο στη βάση υπολογισμού (ΚΦΑ 2016) όσο και στα ποσά των καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016 που ελήφθησαν υπόψη. Να σημειωθεί επίσης ότι, σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί ο τρόπος υπολογισμού των ποσών που έχουν αναρτηθεί στα σχετικά ειδοποιητήρια. Για το λόγο αυτό θα  πρέπει να είμαστε προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των ειδοποιητηρίων (πρέπει να ελέγχουμε το Κ.Φ.Α του 2016, καθώς και τη στήλη με τις ασφαλιστικές εισφορές που ελήφθησαν υπόψη). 
 πηγή ΒΕΑ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου