Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 61, του Ν. 4369/2016, παρατάθηκε η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έως 28-2-2017 στους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ., και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του Ν.3845/2010 δηλαδή (Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας ή δύο (2) χρόνια.
Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ημερών εργασίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι (120) ημέρες ή τέσσερις (4) μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ημερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.
β. Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό)
ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση των ετών 2014, 2015 και 2016 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τις 12.000 €.


Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 61του Ν 4369/2016, η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματος τους, και έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου  του Ν. 3845/2010 και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι εφόσον δεν έχουν οφειλές προς τον Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθμιση, παρατείνεται για ένα έτος δηλαδή μέχρι 28-2-2017.
ΠΗΓΗ: ΒΕΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου